ANBI

Reformatorische Oudervereniging (ROV) is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u als lid/donateur giften van de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting aftrekken.

Deze website is ingericht om te kunnen voldoen aan de vanaf 1 januari 2016 geldende wettelijke bepalingen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Wij stellen het zeer op prijs wanneer u een gift naar ons overmaakt. Het rekeningnummer is: NL45RABO 0146182804

ANBI gegevens 2016

Naam

Reformatorische Oudervereniging (ROV)

Fiscaal nummer (RSIN)

851377592

Contactgegevens

Kastanjelaan 12
2982 CM
RIDDERKERK
tel: 0348-489900
info@rovereniging.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de ROV wordt gevormd door:

 • J.G.N. (Jan) Schreuders , (Vz.)
 • J. (Joost) Horst
 • J. W. (Johan) van Arnhem  (secr.)
 • R.J. (Rein) van Vugt (penningmeester)
 • Mevr. G.A. (Gerdien) Lassche – van Grol (Beleidsmedewerker)

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan bestuursleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan‘. In dit beleidsplan staat informatie over de doelstelling, verslag van de activiteiten  en de financiële verantwoording.

Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten

 • Er zijn vanaf 2012 veel gesprekken geweest met allerlei instanties zoals het ministerie van OCW, politieke partijen, en Ouders & Onderwijs
 • De ROV beantwoord vanaf de oprichting tot nu toe veel vragen van hun leden. Het gaat hierbij om praktische, juridische, onderwijskundige en ook opvoedkundige vragen.Een voorbeeld hierbij is: Hoe kan ik als ouder bijdragen aan een goede overdracht tussen de basisschool en het VO? Wat is het verschil tussen instemmingsrecht en instemmingsplicht van een MR?
 • Om meer bekendheid te krijgen en nieuwe leden te werven heeft de ROV in het voorjaar van 2013 en in het najaar van 2014 op de Wegwijs beurs gestaan.
 • Op 20 maart 2014 is ons eerste Congres voor ouders (onze leden) en opvoeders gehouden in Vianen met als thema: “Onze kinderen in de branding!?”
 • Op 25 september 2015 heeft het tweede Congres plaats gevonden in Hardinxveld- Giessendam met als thema: “Meelopen of tegendraads?!” over groepsdruk onder jongeren.
 • De ROV is regelmatig uitgenodigd geweest op ouderavonden om te spreken over “Ouderbetrokkenheid” o.a. in Elspeet, Leiderdorp en Barneveld.
 • De ROV heeft het initiatief genomen samen met de samenwerkingsverbanden Berséba en RefSVO op Passend Onderwijs om een pilot “Ouderbetrokkenheid” uit te laten voeren op 10 scholen. Dit is inmiddels naar tevredenheid afgerond. De ROV bekijkt de mogelijkheden om zo’n traject op heel veel scholen te laten plaats vinden.
 • In het voorjaar van 2016 is door de ROV de website geheel vernieuwd en aangepast.

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarverslagen

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018